ALGEMENE VOORWAARDEN CUBA4ALL REIZEN

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO)

Cuba4all Reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators, GGTO. GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15 euro per boeking(maximaal 10.000 euro) in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Je kunt eventueel ons lidmaatschap controleren via www.stichting-ggto.nl, via het vakje “aangesloten touroperators”. Ons deelnemersnummer is 1378.

ALGEMENE VOORWAARDEN CUBA4ALL REIZEN

Als je een pakketreis boekt bij Cuba4all Reizen dan gelden de Reisvoorwaarden voor het gehele traject, dus van “Vóór het boeken van de reis” tot en met “Na de reis”.

INLEIDING

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
  Cuba4all Reizen: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen, rondreizen, bouwstenen, excursies, accommodaties, enz. aanbiedt.

Reiziger:

 1. de wederpartij van de reisorganisator, of
 2. degene te wens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
 3. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Cuba4all Reizen is overgedragen.

Reisovereenkomst:

De overeenkomst waarbij Cuba4all Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

 1. vervoer;
 2. verblijf;
 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Overkomst alleen accommodatie: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur en zaterdag van 09.00 -12.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

 1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, producten en services dat Cuba4all Reizen biedt op de website.
 2. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot overeenkomsten waarop deze Cuba4all Reizen-Reisvoorwaarden van toepassing zijn.


VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 2. Informatie van Cuba4all Reizen.

 1. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
 2. Door of namens Cuba4all Reizen zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en de verplichting van het afsluiten van een reisverzekering. Cuba4all Reizen vermeldt een dergelijke voorwaarden duidelijk in de aanbieding.
  Cuba4all Reizen kan de reisovereenkomst beëindigen onder de voorwaarde dat de reiziger neemt deze reisverzekering en kunnen het bewijs daarvan vragen.
 3. Cuba4all Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Informatie door de reiziger.

 1. De reiziger verstrekt Cuba4all Reizen uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.
 2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Cuba4all Reizen.
 4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Cuba4all Reizen van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

 1. Aanbod en aanvaarding
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Cuba4all Reizen inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
  2.  In het geval van het boeken via internet, Cuba4all Reizen ontwerp van het boekingsproces, zodat de reiziger goed wordt geïnformeerd voordat hij het contract accepteert, wat zijn de voorwaarden die van toepassing zijn.
   Door de aanvaarding van deze offerte is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod

Het aanbod van Cuba4all Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.

 1. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Cuba4all Reizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 1. Beëindiging van het contract door Cuba4all Reizen vanwege de lage participatie.

Cuba4all Reizen is in volle recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het aantal reserveringen minder is dan het vereiste minimum. De verslagperiode en het minimum aantal vereiste reserves moet duidelijk schriftelijk worden ingediend in het aanbod. Beëindiging van de overeenkomst moet plaatsvinden tijdens het schriftelijk in de offerte genoemde periode. Artikelen 12 en 14 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder

 1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Cuba4all Reizen verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 3. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.


Artikel 5. Betaling, rente en incassokosten.

1. De betaling van de factuur zal zijn als volgt:

1.1. a. Casas Particulares, Bouwstenen, Excursies en Workshops: De factuur is gedeeld door twee betalingen. Een deel van het totaal betaalt je in Nederland en die andere deel betaalt je aan onze Cubaanse partner wanneer je in Cuba al bent. Het eerste deel van de betaling geschiedt vooraf. Je maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling van 20% van de reissom.

 1. Het restant van het eerste betaling in Nederland moet uiterlijk 5 weken voor de eerste dag van het begin van de gekochte pakket.
 2. Het restant van de reissom betaal je aan onze Cubaanse partner in Cuba, in lokale geld CUC met de wisselkoers op de dag van deze betaling.

1.2 a. Rondreizen: De factuur zal worden betaald geheel in Nederland.  Het eerste deel van de betaling geschiedt vooraf. Je maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling van 20% van de reissom.

 b. Het restant van het bedrag moet uiterlijk 5 weken voor de eerste dag van het begin van de gekochte pakket.

2. Cuba4all Reizen zal in het offerte duidelijk  maken de verschillende vormen van betaling.

3. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt Cuba4all Reizen de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van 7 kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Cuba4all Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Indien de overeenkomst binnen 5 weken voor de eerste dag van de geboekte product van Cuba4all Reizen tot stand komt, moet terstond de reissom als per artikel 5.1, 5.2 en 5.3 worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Cuba4all Reizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van Cuba4all Reizen gemaakte incassokosten.
Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Cuba4all Reizen kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 6. Reissom.

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van gebruik van een tweepersoons kamer, tenzij anders aangegeven.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Cuba4all Reizen bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 7. Wijzigingen reissom.

 1. Cuba4all Reizen heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag het begin van de gekochte reispakket (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Cuba4all Reizen zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de Cuba4all Reizen kan worden gevergd. Cuba4all Reizen zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
 2. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

    b. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft Cuba4all Reizen het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 12, 13 en 14 zijn niet van toepassing.

Artikel 8. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger.

 1. Cuba4all Reizen stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag het begin van de gekochte reispakket (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de gekochte reispakket nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Cuba4all Reizen.
 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor het begin van de gekochte reispakket (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Cuba4all Reizen aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
  Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Cuba4all Reizen.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich te hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
  Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Cuba4all Reizen kan worden toegerekend, of als Cuba4all Reizen tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.
 5. Het is verplicht een reisverzekering met wereld dekking te sluiten, die medische kosten dekt tijdens de verblijft van de reiziger in Cuba. De verzekering moet worden aangegaan met een bedrijf erkend door de Cubaanse regering. Bovendien een annuleringsverzekering is ook aan te raden.


Artikel 9. Wijzigingen door de reiziger.

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Cuba4all Reizen worden bevestigd.
 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal Cuba4all Reizen met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 11 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.


Artikel 10. In-de-plaatsstelling.

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

 1. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Cuba4all Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 9 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


Artikel 11. Annulering door de reiziger.

 1. Standaard annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Cuba4all Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (20% van de reissom);
bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom.

In het geval dat je via ons een annuleren verzekering afsluit de premie wordt bij annulering volledig in rekening gebracht, ongeacht annuleringsdatum.

2. Deelannulering
Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een product of service of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 1. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Cuba4all Reizen aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 2. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 5 gelden.
 3. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 4. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 10 van toepassing.

Artikel 12. Opzegging door Cuba4ll Reizen.

 1. Cuba4all Reizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Cuba4all Reizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Een gewichtige omstandigheid voor Cuba4all Reizen is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.
 4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cuba4all Reizen met een maximale bedrag van de reissom. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.

c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Cuba4all Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 15.

Artikel 13. Wijzigingen door Cuba4all Reizen.

 1. a. Cuba4all Reizen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 12 lid 2. Wijzigingen deelt Cuba4all Reizen binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor het begin van de gekochte reispakket (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
 2. a. In geval van wijziging doet Cuba4all Reizen de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Cuba4all Reizen van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor het begin van de gekochte reispakket (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

de samenstelling van het reisgezelschap;
de aan Cuba4all Reizen bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor het begin van de gekochte reispakket geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

   b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Cuba4all Reizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor het begin van de gekochte reispakket (bij eigen vervoer reizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

  c. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 5.\

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zondag of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Cuba4all Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de Cuba4all Reizen. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.

    b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

    c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Cuba4all Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 15.

6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Cuba4all Reizen ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 15.)
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Cuba4all Reizen de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
(Zie voor de kosten daarvan artikel 15.)


Artikel 14. Aansprakelijkheid en overmacht.

 1. Cuba4all Reizen is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18 lid 1.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Cuba4all Reizen onverminderd het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden (met een maximaal bedrag van de reissom), tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Cuba4all Reizen is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van
   de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Cuba4all Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

5. Aansprakelijkheid derden. Sommige excursies, sport activiteiten, enz. kunnen ter plaatse worden geboekt bij ondernemingen die geen deel uitmaken van Cuba4all Reizen. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke reis pakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Cuba4all Reizen. Cuba4all Reizen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door de daden van derden.

6. Cuba4all Reizen is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, schade aan eigendommen.

7. Cuba4all Reizen is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen

8. Cuba4all Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.


Artikel 15. Hulp en bijstand

1. a. Cuba4all Reizen is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 14 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Cuba4all Reizen tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Cuba4all Reizen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor Cuba4all Reizen bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 16. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Cuba4all Reizen.

1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Cuba4all Reizen dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. Cuba4all Reizen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reizen/of annuleringskostenverzekering.

2. Uitsluitingen en / of beperkingen van de aansprakelijkheid van de in dit artikel genoemd zijn voor de Cuba4all Reizen medewerkers en dienstverleners en hun personeel ook betrokken van toepassing, tenzij er een overeenkomst door de wet of een wet die uitsluit bestaat.

Artikel 17. Verplichtingen van de reiziger.

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Cuba4all Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Cuba4all Reizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Cuba4all Reizen in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

    b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 18 lid 1 te voldoen.

Artikel 18. Klachten tijdens de reis.

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:

de betrokken dienstverlener,
de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is,
Cuba4all Reizen.

Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Cuba4all Reizen in Nederland.

2. Cuba4all Reizen ervoor zorgen dat er gegevens in de reisdocumenten met betrekking tot de te volgen procedure in de plaats, contactgegevens en de beschikbaarheid van de betrokken personen zijn vermeld.

3. Elke tekortkoming van op het reisprogramma dient de reiziger zo spoedig mogelijk mede te delen aan de reis begeleiding van Cuba4all Reizen ter plaatse. Een tijdige melding van een tekortkoming zal in vele gevallen een minder reisgemak vermijden. Bij gebreke van een tijdige melding van klachten, wordt deelnemer geacht afstand te hebben gedaan van eventuele aanspraak op schadevergoeding dan wel restitutie van reeds betaalde gelden.
Klachten dienen direct per email of telefonisch gemeld te worden aan de reis begeleiden van Cuba4all Reizen in Cuba of Cuba4all Reizen in Nederland en altijd tijdens de reis. Klachten die niet tijdens de reis gemeld worden, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 19. Klachten na de reis.

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Cuba4all Reizen.

2. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Cuba4all Reizen niet in behandeling genomen.

3. Cuba4all Reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 20. Geschillen.

1. Op alle geschillen tussen Cuba4all Reizen en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Cuba4all Reizen en klant worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van Nederland.

3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Cuba4all Reizen op deze termijnen een beroep doet.